PRIREDITVE / EVENTI

Koper - Capodistria 1619-1819-2019

RAZSTAVA / MOSTRA Virtualni ogled  / Visita virtuale

Ciborij Svetega Nazarija

Obstoj ciborija so zagovarjali že Antonio Alisi (1932) in Wolfgang Wolters (1976), vendar so v zadnjih letih prevladale domneve, da so bili fragmenti arhivoltov, ki jih hrani Pokrajinski muzej v Kopru del drugega spomenika. Z analizo materialnih ostankov in naslonom na arhivske in objavljene vire, Jure Vuga prispeva obsežno argumentacijo, ki skuša utemeljiti obstoj ciborija […]

Kaštel Petrapilosa / Il Castello di Pietrapelosa

Matija Nežić nas vodi na odkrivanje gradu Petrapilosa pri Buzetu v Istri. Začetki dvorca segajo v leta okoli 1000, v novejšem času je bil v lasti družine Gravisi in opuščen okoli leta 1620. Z obnovitvenimi deli, ki so trajala 25 let, je bilo njegovo propadanje ustavljeno in grad je zdaj mogoče obiskati. Projekt prenove je prejel številne nagrade, med katerimi tudi posebno omembo komisije Europa Nostra. Matija Nežić ci porta alla scoperta del Castello di Pietrapelosa nei pressi di Pinguente in Istria. Il maniero risale agli anni intorno al mille e, in epoche più recenti di proprietà della famiglia Gravisi, è stato abbandonato nel 1620 circa. Con l'intervento di restauro, durato 25 anni, è stata posta fine al suo degrado ed il Castello è oggi visitabile. Il progetto di rinnovo ha ottenuto numerosi premi tra cui la speciale menzione della Commissione di Europa Nostra.

Activitas Histriae 2020

dokumentarni film | film documentario Koper: Vodeni ogled | Capodistria: Visita guidata predogled | anteprima četrtek | giovedì, 31/12/2020 12,00 h (enkratni ogled | passaggio unico) invito / vabilo

Prima Esposizione Provinciale Istriana 01/05/1910 - 01/05/2010

Dokumentarni film / Documentario / Dokumentarfilm: 01/05/2020 -> www.histriaweb.eu

Redna Skupščina - Assemblea ordinaria

La sessione è stata indetta per corrispondenza a causa dell’emergenza sanitaria. Nel corso della riunione sono stati approvati la relazione annua dei lavori e il bilancio della Società per l’anno di esercizio 2019. Si è tra l’altro stabilito che l’attività in presenza venga momentaneamente sospesa.

Opus Histriae 2019

Prejemnik nagrade OPUS HISTRIAE za najboljše delo na področju istrske zgodovine, umetnosti ali kulture za leto 2019 je / Il premio OPUS HISTRIAE per il migliore lavoro riguardante la storia, l’arte o la cultura istriana nel 2019 va a / Nagradu OPUS HISTRIAE za najbolje djelo o istarskoj povijesti, umjetnosti ili kulturi 2019. dobiva
Danijela Doblanović Šuran  

Priznanje SUMMA HISTRIAE za življenjsko delo na področju humanistike prejme / Il riconoscimento SUMMA HISTRIAE per meriti relativi alla carriera professionale in campo umanistico va a / Priznanje SUMMA HISTRIAE za zasluge u profesionalnoj karijeri na humanističkom području prima:
Marino Budicin

Activitas Histriae

Opus Histriae, Summa Histriae

Istarske freske: Draguć - Hum - Roč

Predavanje in vodeni ogled | Conferenza e visita guidata | Predavanje i vođeni obilazak Pisana sled istrskih fresk | Tracce colorite degli affreschi istriani | Šareni trag istarskih fresaka Sobota | Sabato | Subota 30-11-2019 10,00h Predavanje in strokovno vodstvo | Relazione e guida esperta | Predavanje i stručno vodstvo: Sunčica Mustač Vodeni ogled | […]

Franciscejski kataster - Catasto franceschino - Franciskanski katastar

catasto franceschino, franciskanski katastar, frenciscejski kataster

Starejse / Vecchie »