KULTURNA DEDIŠČINA ISTRE / IL PATRIMONIO CULTURALE DELL’ISTRIA / KULTURNA BAŠTINA ISTRE

V letih 1880 in 1881 je bila v Kopru ustanovljena in uradno organizirana Občinska arheološka komisija: ta datum tako lahko obravnavamo kot začetek uradnega varovanja kulturne dediščine na lokalnem nivoju in organizirane spomeniške službe v Istri.

La Civica Commissione Archeologica di Capodistria fu fondata e organizzata ufficialmente dal Municipio di Capodistria tra il 1880 e il 1881: questa data può quindi essere considerata come l’inizio della tutela organizzata del patrimonio culturale a livello locale e a livello istriano.

Simpozij / Convegno / Skup
Publikacije / Pubblicazioni

istarski-sabor-150

ISTARSKI SABOR – 150 godina / DIETA ISTRIANA – 150 anni / ISTRSKI ZBOR – 150 let

Istrski zbor, nastal na podlagi februarskega cesarskega patenta iz leta 1861, je v času svojega delovanja (1861-1918) predstavljal najvišji parlamentarni in administrativni organ Istre.

La Dieta istriana, nata in seguito alla patente imperiale di febbraio del 1861, ha costituito negli anni della sua esistenza (1861-1918) il massimo organo assembleare ed amministrativo dell’Istria.

Razstava / Mostra / Izložba
Predavanja / Conferenza / Izlaganja

Promocije / Promozioni

Publikacija / Pubblicazione

PRIMA ESPOSIZIONE PROVINCIALE ISTRIANA

La Prima Esposizione Provinciale Istriana, svoltasi a Capodistria nel 1910, rappresenta la prima rassegna che in ambito alla monarchia asburgica intendeva valorizzare il patrimonio artistico e culturale istriano e presentare le più nuove scoperte della creatività umana.
Prva istrska pokrajinska razstava, ki se je odvijala leta 1910 v Kopru, je prva razstava, ki je imela namen v okviru habsburške monarhije predstaviti širši javnosti umetnostno bogastvo Istre ter vse nove dosežke cloveške ustvarjalnosti v tem prostoru.

Promozione / Promocija
Razstava / Mostra / Izložba / Ausstellung
Predavanja / Conferenze / Izlaganja
Publikacije / Pubblicazioni

HISTRIA IN LIBRIS

Mednarodni knjižni sejem. Prva tematska multikulturna razstava publikacij posvečenih istrski zgodovini in kulturi.
Fiera internazionale del libro. Prima mostra multiculturale tematica di pubblicazioni dedicate alla storia e cultura dell’Istria.
Međunarodni sajam knjige. Prva tematska multikulturna izložba publikacija posvećenom istarskoj povijesti i kulturi.

Razstava / Mostra / Izložba
Predavanje / Conferenza / Izlaganje
Promocija / Promozione