13-11-2009

Srečanje posvečeno istrski enciklopedistiki / Incontro dedicato all’enciclopedismo istriano / Susret posvećen istarskoj enciklopedistici

 

Od Pietra Stancovicha do Istrapedije preko Istarske enciklopedije

Je 180 let po izidu “Uomini distinti dell’Istria” potreben nov istrski biografski leksikon ? /

Da li je 180 godina po izlasku “Uomini distinti dell' Istria” potreban novi istarski biografski leksikon?

Da Pietro Stancovich a Istrapedia passando per l’enciclopedia istriana

A 180 anni dagli “Uomini distinti dell’Istria” č necessario un nuovo dizionario biografico istriano?

 

 

Istarska enciklopedija

 

Vabilo / Invito / Poziv

Sodelovali so / Sono intervenuti / Sudjelovali su:

Rino Cigui, raziskovalec Središča za zgodovinska raziskovanja v Rovinju, ki je ponatisnilo temeljno delo kanonika Stankovića, očeta istrske leksikografije /

ricercatore del Centro di ricerche storiche di Rovigno presso cui fu ristampata la capitale opera del canonico Stancovich, padre della lessicografia istriana

Robert Matijašić, Matej Župančič, glavni urednik in urednik Istarske enciklopedije, prve regionalne istrske enciklopedije /

curatore e redattore della Istarska enciklopedija, la prima enciclopedia regionale istriana

Ivan Žagar, urednik Istrapedie, prve online enciklopedije / 

redattore di Istrapedia, la prima enciclopedia online

Vladimir Torbica, odbornik za kulturo Istarske županije, ki je podprla novejša enciklopedična projekta /

assessore alla cultura della Regione istriana, promotrice dei due recenti progetti enciclopedici

 

Dean Krmac, Ivan Žagar, Rino Cigui, Robert Matijašić, Vladimir Torbica, Matej Župančič

Mojca Cerkvenik

Foto. P. Rasman, Kulturistra