VABILO

INVITO

Humanistično društvo Histria Vas vabi na srečanje “Istra v popisu prebivalstva iz leta 1857. Ob 150-ti obletnici prvega habsburškega popisa prebivalstva”, ki bo v ponedeljek, 29. oktobra 2007 ob 18.00, v prostorih Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem v Kopru (Garibaldijeva 1).

 Na srečanju bodo sodelovali prof. Robert Matijašić, prorektor Univerze Jurija Dobrile v Pulju, prof. Aleksej Kalc (Fakulteta za humanistične študije v Kopru), dr. Dean Krmac in Matej Župančič (Humanistično društvo Histria).

 

Habsburški popis prebivalstva iz 1857. leta je mejnik v okviru historične demografije in sorodnih ved, saj označuje prehod iz demografije, ki je omejena na raziskave agregativnega značaja, kakor so se izvajale v preteklosti, na štetja prebivalstva s pravimi znanstvenimi metodami, kakor jih pojmujemo tudi dandanes. Zgo-dovinopisje je enotnega mnenja, da je bil popis prebivalstva 31. oktobra 1857 prvo tovrstno sodobno štetje v okviru avstrijskega cesarstva in eno od prvih v evropskem in  svetovnem merilu.

 

Sledila bo tiskovna konferenca o skorajšnjem mednarodnem znan-stvenem srečanju “150 let od prvega modernega habsburškega popisa prebivalstva. Študijsko posvetovanje o prebivalstvu Istre in sosednjih dežel”, ki ga organizirata Univerza Jurija Dobrila iz Pulja in Humanistično društvo Histria 31. oktobra 2007 v Pulju.

 

La Societŕ umanistica Histria La invita all’incontro sul tema “L’Istria nel censimento demografico del 1857. In occasione del 150° anniversario della prima rilevazione asburgica moderna” che avrŕ luogo lunedě, 29 ottobre 2007 alle ore 18,00 presso la sede del Centro di ricerche scientifiche dell’Universitŕ del Lito-rale di Capodistria (via Garibaldi 1).

 

All’incontro interverranno il prof. Robert Matijašić, prorettore dell’ Universitŕ Juraj Dobrila di Pola, il prof. Aleksej Kalc (Facoltŕ di studi umanistici di Capodistria), il dott. ric. Dean Krmac e il dott. Matej Župančič (Societŕ umanistica Histria).

 

 

Il censimento asburgico del 1857 segna una svolta epocale nel campo della demografia storica e delle scienze affini. Esso indica infatti il passaggio da una demografia limitata a inchieste di ordine aggregativo, come lo sono state nel passato, ai censimenti dai contenuti scientifici veri e propri come vengono intesi ancora oggigiorno. La storiografia č concorde nell’individuare nella rilevazione del 31 ottobre 1857 il primo censimento di tipo moderno registrato in ambito alla monarchia austriaca ed uno dei primi a livello europeo e mondiale.

 

Seguirŕ una conferenza stampa di presentazione dell’imminente convegno scientifico internazionale “150 anni dal primo censimento asburgico moderno. Giornata di studio sulla popolazione dell’Istria e delle regioni contermini” organizzato dall’Universitŕ Juraj Dobrila di Pola e dalla Societŕ umanistica Histria il 31 ottobre p.v. a Pola.

 

 

Finančna podpora / Supporto finanziario:      

 

Matej Župančič

e-mail: histria@dada.net

tel: + 386 31 809326