Matična knjiga krščenih Doline (1605-1617)

V okviru programa Majence je bila v četrtek 9. maja 2019 ob 17. uri v Galeriji Torkla v Dolini predstavljena knjiga Matična knjiga krštenih župe Dolina pri Trstu (1605.-1617.) avtoric Marte Jašo in naše sodelavke Danijele Doblanović Šuran. Knjigo je izdal Državni arhiv u Pazinu v seriji Posebna izdanja (svezak 49) oz. Glagoljski rukopisi.

pozivnica

Matična knjiga krščenih župnije Dolina spada med glagolsko-latinične rokopise dolinskih vasi, ki se hranijo v Arhivu HAZU. Kakor ostali rokopisi, tudi ta matična knjiga priča o širjenju glagoljaštva kot prve praktične hrvaške pismenosti tudi na najzahodnejša območja istrskega polotoka v tržaškem zaledju. Dolinska matična knjiga je pomemben zgodovinski vir, bogat z imenoslovnim gradivom, kakor tudi z zapisi, ki omogočajo različne demografske in etnografske raziskave.

Il registro dei battesimi di Dolina fa parte del gruppo dei manoscritti glagolitico-latini dei villaggi di San Dorligo della Valle/Dolina che sono conservati presso l’Archivio dell’Accademia croata delle scienze ed arti. Similmente agli altri manoscritti, questo registro anagrafico presenta la conferma della diffusione della scrittura glagolitica come della prima alfabetizzazione pratica croata anche nei territori più occidentali della penisola istriana nel retroterra di Trieste. Il registro anagrafico di Dolina è una fonte storica importante, ricca di materiale onomastico, ma anche di annotazioni che offrono la possibilità di differenti ricerche demografiche e etnografiche.

Matična knjiga krštenih Doline spada u skupinu glagoljsko-latiničnih rukopisa dolinskih sela koji se čuvaju u Arhivu HAZU. Poput ostalih rukopisa, ova matična knjiga potvrda je širenja glagoljaštva kao prve praktične hrvatske pismenosti i na najzapadnija područja Istarskog poluotoka u zaleđu Trsta. Dolinska matična knjiga važan je povijesni izvor bogat onomastičkim materijalom, ali i zapisima koji omogućuju razna demografska i etnografska istraživanja.